СПИСАК УЏБЕНИКА

Први разред:

 1. Буквар са словарицом – Нови Логос
 2. Наставни лист уз буквар – Нови Логос
 3. Читанка 1 „Реч по реч“ – Нови Логос
 4. Математика 1 – уџбеник из 4 дела – Нови Логос
 5. Свет око нас 1 – уџбеник – Нови Логос
 6. Свет око нас 1 – радна свеска – Нови Логос
 7. Музичка култура 1 – Нови Логос
 8. Ликовна култура 1 – Нови Логос
 9. Our discovery island starter – уџбеник + ЦД – Бук Стрим

Други разред:

 1. Читанка 2 – Нови Логос
 2. Граматика 2 „Дар речи“ – Нови Логос
 3. Српски 2 – радна свеска – Нови Логос
 4. Латиница 2 – Нови Логос
 5. Математика 2 уџбеник из 4 дела – Нови Логос
 6. Математика 2 наставни листови – Нови Логос
 7. Свет око нас 2 – Нови Логос
 8. Свет око нас 2 – радна свеска – Нови Логос
 9. Музичка култура 2 – Нови Логос
 10. Ликовна 2 – Нови Логос
 11. Our discovery island 1- Бук стрим
 12. Our discovery island 1- радна свеска – Бук стрим

Трећи разред

 1. Читанка 3- бигз
 2. Српскијезик3-уџбеник бигз
 3. Српскијезик 3-наставни листови бигз
 4. Математика 3-први део-радни уџбеник бигз
 5. Математика 3-други део-радни уџбеник бигз
 6. Математика 3-радна свеска бигз
 7. Природаидруштво3-ново бигз
 8. Природаидруштво 3-радна свеска-ново бигз
 9. Музичко 3-распевано дете бигз
 10. Our discovery island 2-уџбеник боок стреам
 11. Our discovery island 2-радна свеска боок стреам

Четврти разред:

 1. Читанка 4 бигз
 2. Српскијезик 4-уџбеникбигз
 3. Српскијезик 4-наставнилистовибигз
 4. Математика 4-првидео-радниуџбеникбигз
 5. Математика 4-другидео-радниуџбеникбигз
 6. Математика 4-раднасвескабигз
 7. Природаидруштво 4 бигз
 8. Природаидруштво 4-раднасвескабигз
 9. Музичко 4-распеванодетебигз
 10. Happy street 2 the english book
 11. Happy street 2-radna sveska the english book

Пети разред:

 1. Читанка 5 “уметностречи” новилогос
 2. Граматика 5 “дарречи” новилогос
 3. Математика 5 новилогос
 4. Математика 5-збирказадатакановилогос
 5. Географија 5 новилогос
 6. Музичко 5 новилогос
 7. Техникаитехнологија 5-уџбеникновилогос
 8. 1 техникаитехнологија 5-материјалзановилогос
 9. Историја 5 бигз
 10. Информатикаирачунарство 5 бигз
 11. Биологија 5 герундијумдоо
 12. Ликовнакултура 5, уџбеникклеттдоо
 13. To the top 1 data status 00029 to the top 1-radna sveska data status
 14. Dialog 1-udžbenik data status
 15. Dialog 1-radna sveska data status

Шести разред:

 1. Читанка 6 „Уметност речи“ – Нови Логос
 2. Граматика „Дар речи“ – Нови Логос
 3. Српски 6 – радна свеска – Нови Логос
 4. Географија 6 – Нови Логос
 5. Музичко 6 – Нови Логос
 6. Ликовна култура 6 – Нови Логос
 7. Физика 6 – Нови Логос
 8. Техника и технологија 6- Нови Логос
 9. Материјал за констр.моделовање 6 – Нови Логос
 10. Историја 6 – Нови Логос
 11. Биологија 6 – Герндијум
 12. Messages 2 уџбеник – Клет Д.О.О.
 13. Dialog- уџбеник – Дата Статус
 14. Dialog- радна свеска – Дата Статус
 15. Информатика и рачунарство 6- Бигз
 16. Математика 6 – Математископ
 17. Збирка из математике 6 – Математископ

Седми разред:

 1. Читанка 7 “уметностречи” новилогос
 2. Граматика “дарречи” 7 новилогос
 3. Раднасвескасрпскиновилогос
 4. Историја 7 новилогос
 5. Географија 7 новилогос
 6. Техничкообразовање 7 новилогос
 7. Техничко 7-раднасвескановилогос
 8. Физикасалаб.вежбамаизадацима 7 новилогос
 9. Музичко 7 новилогос
 10. Messages 3 уџбеникклеттдоо
 11. Ликовнакултура 7, уџбеникклеттдоо
 12. Dialog 3 – дата статус
 13. Dialog 3-раднасвескадатастатус
 14. Математика 7 математископ
 15. Збиркаизматематике 7 математископ
 16. Биологија 7 + цдбигз
 17. Раднасвескаизбиологије 7 бигз
 18. Хемија 7 бигз
 19. Раднасвескаизхемије 7 бигз

Осми разред:

 1. Читанка “уметностречи” 8 новилогос
 2. Граматика “дарречи” 8 новилогос
 3. Раднасвескаизсрпског 8 новилогос
 4. Историја 8 новилогос
 5. Физикасалаб.вежбамаизадацима 8 новилогос
 6. Техничкообразовање 8 новилогос
 7. Раднасвескаизтехничког 8 новилогос
 8. Музичко 8 новилогос
 9. Биологија 8 бигз
 10. Рад.свескабиологија 8 бигз
 11. Хемија 8 бигз
 12. Раднасвескаизхемије 8 бигз
 13. Географијаза 8. Разредосновнешколезаводзауџбенике
 14. Математика 8 математископ
 15. Збиркаизматематике 8 математископ
 16. Messages 4 –уџбеник – клет д.о.о.
 17. Ликовнакултура 8, – уџбеник – клет д.о.о.